Igor Strozzega - SENZA VOLTO - olio tu tela - 90 x 60